Lidmaatschap

WVT is een vereniging met leden. Een paar uitzonderingen daargelaten geldt dat u bij deelname aan cursussen en activiteiten lid van onze vereniging dient te zijn.

Wilt u lid worden, dan dient u daarvoor persoonlijk naar ons gebouw te komen. Dit is noodzakelijk omdat wij voor het inschrijven de gegevens van uw gezin en ook uw handtekening nodig hebben.

U bent hiervoor welkom bij onze receptie op maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en tijdens het spreekuur op dinsdag van 19.00-20.00 uur.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een kwartaal; het bedrag hiervoor dient bij inschrijving betaald te worden, samen met een eenmalig bedrag van € 2,50 administratiekosten.

U blijft lid totdat u het lidmaatschap schriftelijk of per mail hebt opgezegd.

Wij kennen twee soorten lidmaatschap:

 • Gezinslidmaatschap/zelfstandig lidmaatschap, voor echtparen, samenwonen­den en alleenstaanden, met inbegrip van kinde­ren tot 18 jaar. Kosten € 7,50 per kwartaal (met U-pas € 3,75).
 • Seniorenlidmaatschap, voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden ouder dan 65 jaar. Wel moet u zelf de wijziging van het lidmaatschap doorgeven als een van de partners deze leeftijd bereikt heeft. Kosten € 5,00 per kwartaal (met U-pas € 2,50).

U-pas
Hebt u een geldige U-pas en hebt u die bij ons laten registreren, dan wordt door ons korting verleend op contributie, cursussen en doorlopende activiteiten. In ons programma staan bij de cursussen en activiteiten de bedragen vermeld die u zelf dient te betalen.

Cursussen

 • Voor leden is opgeven voor een cursus mogelijk per e-mail, telefonisch, persoonlijk bij de receptie (maandag t/m donderdag 9.00-16.00 uur) of tijdens het dinsdagavond-spreekuur (19.00-20.00 uur)
 • Uw inschrijving is pas definitief als wij het cursusgeld ontvangen hebben. In overleg is gespreide betaling mogelijk.
 • Indien een cursus moet worden geannuleerd door te weinig belangstelling, ontvangt u het cursusgeld retour.
 • Door u verzuimde lessen door ziekte of andere oorzaken worden in het algemeen niet in mindering gebracht op de bijdrage. In voorkomende gevallen kunt u een verzoek indienen bij de coördinatiegroep.

Doorlopende activiteiten

 • Aanmelding voor deze activiteiten is het hele jaar door mogelijk. Bent u al lid, dan gelden dezelfde mogelijkheden en tijden als bij de cursussen.
 • Bij deze activiteiten is de bijdrage gebaseerd op ca. 36 lessen per jaar. Deze jaarkosten kunnen door de deelnemers in vier keer – dus per kwartaal – betaald worden. Bij de vaststelling van het aantal lessen is rekening gehouden met uitval gedurende de schoolvakanties en tijdens de voorbereidingsweken voor Bazar en expositie ‘Kunst uit eigen Provincie’.
 • Bij de doorlopende activiteiten blijft men tot wederopzegging deelnemer.
 • Het is bij deze activiteiten mogelijk om tijdelijk met ziekteverlof te gaan en dus geen bijdrage voor de activiteit te betalen. U dient dit tijdig te melden, per mail of telefonisch tijdens kantoortijden. Wilt u na herstel weer gaan meedoen, dan dient u dit zelf door te geven aan de administratie.

Betalingsmogelijkheden

 • Betaling van contributie, cursussen en doorlopende activiteiten is mogelijk door ons toestemming te verlenen voor automatische incasso. Formulieren hiervoor zijn op aanvraag te ontvangen en via onze website te downloaden.
 • Maakt u geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kunt u de verschuldigde bedragen per bank betalen of persoonlijk tijdens de openingstijden van onze receptie (maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur) en tijdens het spreekuur op dinsdag van 19.00-20.00 uur. U kunt dan ook pinnen.
 • Betaalt u via internetbankieren, vermeld dan ook a.u.b. uw lidmaatschapsnummer of adres.
 • Ons bankrekeningnummer is: NL85 INGB 0000 0530 04 t.n.v. VVSO WVT.
 • U wordt verzocht uw betalingen zelf in de gaten te houden. Twee keer per jaar ontvangt u van ons – indien van toepassing – een overzicht van openstaande bedragen.
 • Voor de activiteiten voor volwassenen geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Beëindiging lidmaatschap en doorlopende activiteiten

 • Het lidmaatschap en de doorlopende activiteiten kunnen schriftelijk, per mail of persoonlijk tijdens het dinsdagavond-spreekuur worden beëindigd.
 • Voor het lidmaatschap dient het lopende kwartaal betaald te worden, bij de doorlopende activiteiten is opzeggen per maand mogelijk.
 • Na beëindiging van het lidmaatschap kunt u binnen een periode van zes maanden alleen weer lid worden indien u de contributie van de tussenliggende periode alsnog betaalt.
 • Na beëindiging van deelname aan een doorlopende activiteit kunt u binnen een periode van vier maanden alleen weer aan dezelfde activiteit deelnemen indien u het tussenliggende kwartaal alsnog betaalt.
 • Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden.